Kişisel Verilerin Korunması

APEX SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI GENEL AYDINLATMA METNİ


Acil sağlık hizmetleri konularında çalışmaları olan APEX SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. (“APEX ENCORE AMBULANCE”) sektördeki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir.  Bu bilinçle, her türlü mecradaki ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.


1.  VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

6698 Sayılı KVK Kanunu uyarınca İstanbul Ticaret Odasında 0710792418 sicil numarasıyla kayıtlı, Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Mercedes Bulvarı Bahçekent İş Merkezi No: 24A Ofis 80 Başakşehir İstanbul adresinde mukim olan APEX Acil Sağlık Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şt Veri Sorumlusudur.


2.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Acil sağlık hizmetleri konularında çalışmaları olan APEX ENCORE AMBULANCE gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır.
Bu anlamda kişisel verileriniz APEX ENCORE AMBULANCE tarafından;

 • İş kolaylığı sağlamak
 • Faturalandırma işlemleri
 • Müşteri adayları ile iletişim kurmak
 • Hastanın ilk yardım bilgisini ilgililere iletmek
 • Ambulans işlemleri için
 • Hastaya yapılan müdahale bilgileri
 • Sağlık hizmetlerinin sunumu
 • Şikayet süreçlerinin yönetilmesi ve müdahale edilmesi

 

gibi amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.


3.  KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak; talep edilmesi halinde, Anlaşmalı Hastanelere, Laboratuvar, Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, Vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ve resmi kurumlara aktarılmaktadır.


4.  KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; APEX ENCORE AMBULANCE tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Bu kapsamda;

  • Kimlik, Aile ve iletişim bilgisi
  • Sağlık Bilgisi
  • Kullanılan ilaç bilgileri
  • Tıbbi uygulamalarla alakalı bilgiler
  • Yol tarifi

 

Gibi kişisel verileriniz KVK Kanunu madde 5-1 2/a-c-ç-e-f bentlerine dayanarak işlenmektedir.


5.  İLGİLİ KİŞİLERİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman APEX ENCORE AMBULANCE’e başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak APEX ENCORE AMBULANCE'a iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Başvurularınızı;


1. https://www.apexencore.com/  adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Mercedes Bulvarı Bahçekent İş Merkezi No: 24A Ofis 80 Başakşehir İstanbul” adresine iletilmesi,

2. https://www.apexencore.com/ adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun apexacil@@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular APEX ENCORE AMBULANCE tarafından reddedilecektir.

APEX ENCORE AMBULANCE’ın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

APEX SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA BAŞVURU FORMU

İstanbul Bölge Müdürlüğü

Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Mercedes Bulv. Bahçekent İş Merkezi No: 24A Ofis: 80 Başakşehir İstanbul

444 55 58

Ekibimiz bir tuş kadar yakın..

info@apexencore.com

Hemen dönüş yapalım!

Mersin Bölge Müdürlüğü

Toroslar mahallesi Tekke Caddesi No-1 Akdeniz Mersin

444 55 58

Ekibimiz bir tuş kadar yakın..

info@apexencore.com

Hemen dönüş yapalım!

© 2024 Apex Acil Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.